kennis

Essay: Anders blijven werken aan wonen

Meer dan voorheen moeten architecten zich politiek positioneren en één van de manieren om dat te doen is door voorbij de status quo van de woningmarkt te ontwerpen. In business-as-usual ruimtelijke ontwikkelingen is hier doorgaans weinig ruimte voor. De mogelijkheden om tot nieuwe modellen, methoden, materialen en ontwerpen te komen zijn daardoor beperkt. De Open Oproep Anders werken aan wonen bracht hier enigszins verandering in door veertien interdisciplinaire coalities de ruimte te geven om buiten de gebaande paden te treden.
meer...
Anders werken aan wonen

Essay: Wegen naar welzijn

Met de Open Oproep Wegen naar welzijn ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die werken aan vernieuwende perspectieven en oplossingen voor de mobiliteitstransitie. Vijftien projecten startten een ontwerpend onderzoekstraject. Wat zijn de eerste bevindingen?
meer...
Wegen naar welzijn

Video: Brabants Duingoed

Het Nederlandse landschap wordt van oudsher op grote schaal ingezet voor de productie van voedsel en het ontginnen van grondstoffen. Ontwerpbureau OD205 kijkt samen met boeren naar de toekomst van het buitengebied.
meer...
Prachtige productie­land­schap­pen

Video: Werkend landschap | Mei it ferline foarút

Mei it ferline foarút is Fries voor ‘met het verleden vooruit’. Ontwerpbureau Werkend Landschap onderzoekt hoe de wordingsgeschiedenis van het landschap inspiratie kan bieden voor het landschap van de toekomst. Samen met Landschapsbeheer Friesland, boeren, bewoners en andere belanghebbenden wordt er op een interactieve manier gekeken naar een lange termijn visie.
meer...
Prachtige productie­land­schap­pen

Podcast: Anders werken aan wonen

In de tweede aflevering van de podcast De nieuwe ruimte praten we over de woonopgave: Anders werken aan wonen. Chris van Langen gaat in gesprek met vertegenwoordigers van twee projecten die via de Open Oproep Anders werken aan wonen tot stand zijn gekomen: Learning from Germany en KIEM: Proeftuin Boerhaavewijk.
meer...
Anders werken aan wonen

Essay: Bouwen vanuit de bodem

Met de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die een nieuwe omgang met bodem en ondergrond onderzoeken. Dertien projecten startten een ontwerpend onderzoekstraject. Wat zijn de eerste bevindingen?
meer...
Bouwen vanuit de bodem

Video: Courtesy of Mud

Living Landscapes en Deltascapes zetten zich in voor de herwaardering van baggerslib en leggen de potentie van deze onontdekte grondstof bloot. Mirte van Laarhoven en Anne Nieuwenhuijs vertellen.
meer...
Prachtige productie­land­schap­pen

Essay: Laat ons anders werken aan wonen

Met de Open Oproep Anders werken aan wonen riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie coalities van partijen op om ontwerpend onderzoek te doen naar andere bouwmethoden, woontypologieën, wijktransformaties, eigendomsmodellen en organisatievormen. Vijftien projecten werden geselecteerd. Uit de ambities van deze projecten valt een aantal thematische focuspunten te destilleren.
meer...
Anders werken aan wonen

Kader van verwantschap

René Boer en Mark Minkjan keken in een breder perspectief naar anders werken aan wonen in binnen- en buitenland. In het Kader van verwantschap zetten zij vijftien voorbeeldprojecten op een rij.
meer...
Anders werken aan wonen

Podcast: Prachtige productielandschappen

De eerste aflevering van de podcast De nieuwe ruimte staat in het teken van prachtige productielandschappen. Programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp Chris van Langen gaat in gesprek met landschapsarchitect Peter de Ruyter, melkveehouder en ontwikkelaar Grondcoöperatie Rijkdom Pieter van der Valk, architect Karlijn Besse en duurzaamheidsadviseur Xu Ben Zhang.
meer...
Prachtige productie­land­schap­pen

Essay: Prachtige productielandschappen in de praktijk

Met de Open Oproep Prachtige Productielandschappen riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie coalities van partijen op om nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap te maken. De geselecteerde teams zijn nu een klein jaar bezig. Hoe varen zij? Zijn de gevormde coalities succesvol gebleken en welke rol past ontwerpers in zo’n samenwerkingsvorm? Welke methoden zijn gekozen en welke (tussen)resultaten heeft het opgeleverd?
meer...
Prachtige productie­land­schap­pen

Essay: Meer dan glas

Landschapsarchitect Merel Enserink en Michiel Roemer van de Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) discussiëren op locatie in het Gelderse zonnepark Klarenbeek over zonnevelden, biodiversiteit en meervoudig gebruik. Hoe kun je grootschalige zonneparken inpassen in het landschap? En hoe komen de financiële baten ook echt bij de maatschappij terecht?
meer...
Ruimte voor klimaat en energie

Essay: De juiste afslagen

Marijke Kellner-van Tjonger, manager energiesysteem bij Gasunie, en stedenbouwkundige Boris Hocks spreken over ruimte voor energie. Welke uitdagingen zijn er met verschillende scenario’s verbonden? En aan welke knoppen kunnen gemeenten en ontwerpers draaien?
meer...
Ruimte voor klimaat en energie

Lezing: Klimaat en energie als ontwerpopgave

8 oktober 2021 – Sprekers: Lot Locher, programmamanager klimaatadaptatie voor de metropoolregio Amsterdam, en Bart van Leeuwen, stedenbouwkundige en regionaal ontwerper en beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Holland.
meer...
Ruimte voor klimaat en energie

Lezing: Klimaat en energie – what's going on?

15 oktober 2021 – Sprekers: Ferdinand Diermanse, expert op het gebied van overstromingsrisico’s en mitigatiemaatregelen bij Deltares, en Jesse Hoffman, onderzoeker en docent bij Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht.
meer...
Ruimte voor klimaat en energie

Introductie: Ruimte voor klimaat en energie

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die op lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben. Denk aan de aanpassing aan een veranderend klimaat, de overstap naar duurzame energie, het vergroten van het bewustzijn rondom deze thema’s en het betrekken van de lokale belanghebbenden. De aanpak van deze opgaven zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen en is daarmee een belangrijk ontwerpvraagstuk. Binnen de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie gingen semi(publieke) organisaties en ontwerpers samen op concrete plekken aan de slag om met ontwerpend onderzoek te verkennen hoe deze opgaven lokaal en regionaal, zowel ruimtelijk als in het beleid en de uitvoeringspraktijk van de betrokken partijen, een plek kunnen krijgen. Deze online publicatie toont de resultaten.
meer...
Ruimte voor klimaat en energie
waterbuffer

Essay: Regeneratieve landbouw

Hoe kunnen pionierende boeren geholpen worden? Op werkbezoek in Goeree-Overflakkee spreken boer en ondernemer Cornelis Mosselman, beleidsadviseur Jasper Dijkema en financieel expert Coen van Dedem over gezonde landbouw, belemmeringen en toekomstvisies. ‘Voordat je gezonde voedsel kunt oogsten, moet je voorinvesteren in de bodem. Jarenlang.’
meer...
Toekomstbestendig landelijk gebied

Essay: Creëer rust met ruimte

Hoogleraar Imke de Boer en stedenbouwkundige Joks Janssen in gesprek over duurzame voedselproductie en circulaire landbouw. Wat betekent dat voor de ruimtelijke inrichting van het land? En welke bijdragen kunnen gemeenten en ontwerpers leveren? ‘Het gaat om een fundamentele reset.’
meer...
Toekomstbestendig landelijk gebied

Lezing: Toekomstbestendig landelijk gebied – Circulaire systemen en korte ketens

12 november 2021 – Sprekers: Jan Willem van der Schans, econoom en medeoprichter van de Taskforce Korte Keten, en Wouter van Eck, voorzitter van Stichting Voedselbosbouw en eigenaar van Voedselbos Ketelbroek.
meer...
Toekomstbestendig landelijk gebied

Lezing: Toekomstbestendig landelijk gebied – what’s going on

5 november 2021 – Sprekers: Dirk Sijmons, medeoprichter van H+N+S landschapsarchitecten en voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, en Martha Bakker, leerstoelhouder van de Land Use Planning Group bij WUR.
meer...
Toekomstbestendig landelijk gebied

Introductie: Toekomstbestendig landelijk gebied

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die op lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben. Denk aan de omschakeling naar kringlooplandbouw en de aanleg van nieuwe voorzieningen voor waterberging, natuur en recreatie, en de droogte die een steeds groter probleem vormt. De aanpak van deze opgaven zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen en is daarmee een belangrijk ontwerpvraagstuk.
meer...
Toekomstbestendig landelijk gebied

Essay: Het oud-industrieel denken voorbij

Architect en wetenschapper Elma Durmisevic en innovator Jan Willem van de Groep discussiëren over industrialisatie, behoudende bouwcultuur, flexibiliteit en circulair bouwen. Het gaat om niets minder dan een maatschappelijk verantwoorde transitie. ‘We hebben een andere mindset nodig.’
meer...
Duurzame economie en ruimte
parking

Essay: Stedelijke maakbedrijven

Tijdens een werkbezoek aan drie broedplaatsen in Rotterdam discussiëren medeoprichters Bas van den Berg en Lenard Vunderink, David Louwerse en Walter de Vries – beiden van de gemeente Rotterdam – en stedenbouwkundig onderzoeker Birgit Hausleitner over het maken en de stad. ‘Er zijn echt te weinig makersplekken in de stad.’
meer...
Duurzame economie en ruimte

Lezing: De schaal van de stad

28 september 2021 – Sprekers: Alexander Wandl, stedenbouwkundige, onderzoeker en hoofddocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en Axel Pel, programmamanager Verduurzaming Industrie bij DCMR, de Milieudienst Rijnmond.
meer...
Duurzame economie en ruimte

Lezing: What’s going on in de duurzame economie

24 september 2021 – Sprekers: Otto Raspe, hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap bij de Rabobank en Els Boesveld, beleidsmedewerker Haven-Industrieel Complex & Circulair bij de provincie Zuid-Holland.
meer...
Duurzame economie en ruimte

Introductie: Duurzame economie en ruimte

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die op lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben. Denk aan het terugdringen van broeikasgasemissies, de verdozing van het landschap en de omschakeling naar een circulaire economie. Maar ook de bijkomende extra ruimtevraag en zoektocht naar nieuwe netwerken, het anders leren omgaan met lokale (rest)stromen en het anticiperen op en benutten van de snel veranderende logistiek. De aanpak van deze opgaven zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen en is daarmee een belangrijk ontwerpvraagstuk.
meer...
Duurzame economie en ruimte

Essay: Laat gaan die plataan

Architect Piet Vollaard en wetenschapper Joop Spijker in gesprek over verlies aan biodiversiteit, gemiste kansen en natuurinclusiviteit. ‘Het gaat niet in de eerste plaats om natuur maken, maar om natuur mógelijk maken. We moeten leren de juiste condities te scheppen.’
meer...
Vitale steden en dorpen

Essay: Niet méér maar beter

Hoe belangrijk is verdichting? En hoe kunnen dorpen vitaal blijven? Op werkbezoek bij twee bijzondere projecten in Drenthe. Architect Karlijn de Jong van Studioninedots en Michel Jager, programmamanager nieuwbouw bij Woonservice wisselen van gedachten over binnendrops ontwerpen. ‘Het gaat vooral om het maken van gezonde leefomgevingen.’
meer...
Vitale steden en dorpen

Lezing: De toekomst van binnensteden en dorpscentra

10 september 2021 – Sprekers: Barbara Heebels, projectleider/onderzoeker Ruimte en Economie bij Platform31, en Anke Griffioen, retailer, bestuurskundige, filosoof en adviseur voor retail en gebiedsontwikkeling.
meer...
Vitale steden en dorpen

Lezing: What’s going on in de verstedelijking

3 september 2021 – Sprekers: Hilde Blank, stedenbouwkundige en eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, en Harm Veenenbos, landschapsarchitect en directeur van bureau Veenenbos en Bosch.
meer...
Vitale steden en dorpen

Introductie: Vitale steden en dorpen

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die op lokaal en regionaal niveau ruimtelijke implicaties hebben. Denk aan de bouw van een miljoen woningen, de inzet op levensloopbestendige en gemengde wijken, het stimuleren en versnellen van duurzame mobiliteit, en het anticiperen op en benutten van de snel veranderende logistiek. De aanpak van deze opgaven zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen en is daarmee een belangrijk ontwerpvraagstuk.
meer...
Vitale steden en dorpen