Essay: Laat gaan die plataan

Architect Piet Vollaard en wetenschapper Joop Spijker in gesprek over verlies aan biodiversiteit, gemiste kansen en natuurinclusiviteit. ‘Het gaat niet in de eerste plaats om natuur maken, maar om natuur mógelijk maken. We moeten leren de juiste condities te scheppen.’
In Laat gaan die plataan. Ontwerpen mét natuur stellen Piet Vollaard en Joop Spijker dat de werelden van ontwerp en onderzoek nog steeds veel te gescheiden zijn, met als gevolg een schrijnend gebrek aan kennisdoorstroming en slagkracht. Voor het realiseren van ecologie op grotere schaal ontbreekt bovendien politieke wil. ‘Ruimteverdeling is een maatschappelijke keuze. En die moet echt anders dan in de afgelopen vijftig jaar.’

Vollaard en Spijker pleiten voor natuurinclusief ontwerpen. Een veranderend natuurbegrip, onvoorspelbaarheid, culturele en biologische locatiekennis, kennis van plantengemeenschappen en bodemsoorten, en participatievormen: natuurinclusief ontwerpen is integraal ontwerpen. De kans van slagen wordt groter naar mate je de natuur van begin af aan meeneemt in ontwerpend onderzoek, ideeënvorming, visiebesprekingen en bouwtekeningen. Net als energiebesparing moet natuurinclusiviteit een vanzelfsprekend onderdeel van het bouw- en ontwikkelproces worden. En van beleid.
gespreksleiding en tekst Andrea Prins
concept en coördinatie Jutta Hinterleitner (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
foto Ecokathedraal in Mildam, Louis le Roy