Ruimte voor rechtvaardigheid

De wederombouw van Nederland moet sociaal duurzaam zijn om te slagen. Hoe kan de transformatie van onze diverse samenleving worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren?
In bijna elke (ruimtelijke) toekomstvisie worden rechtvaardigheid en inclusie terecht genoemd als belangrijke doelstellingen. Maar wat die termen precies inhouden en hoe ze vorm kunnen krijgen, blijft onduidelijk. Om de transformatie en ontwikkeling op élk schaalniveau binnen onze (super)diverse samenleving te laten slagen, moeten de termen worden geconcretiseerd. Alleen dan kan de wederombouw van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd perspectief op rechtvaardigheid en inclusie vorm en inhoud krijgen.

Via de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid wordt in 12 projecten op basis van ontwerpend onderzoek gewerkt aan vernieuwende strategieën voor rechtvaardigheid en inclusie, zodat de grote verbouwing van Nederland vanuit een bewust gedefinieerd rechtvaardigheidsperspectief kan plaatsvinden.

projecten

Reimagining Housing for Migrant Workers

Voor het onderzoek Reimagining Housing for Migrant Workers neemt het ontwerpteam van OMERO de tijdelijke huisvesting van Europese arbeidsmigranten in parallelle werelden van bijvoorbeeld vakantieparken of speciaal ontworpen hotels als vertrekpunt.

School voor strijders

Wat kunnen we leren van hiphop binnen complexe vraagstukken in de stad? En hoe we ons kunnen laten inspireren door hiphop om samen te bouwen aan de solidaire stad?

Podiumruimte

Hoe verhoudt de vormgeving van (tijdelijke of permanente) ruimtes zich tot het articuleren, het effectief overdragen en uiteindelijk ook verinnerlijken van de verhalen van ongehoorde stemmen? En hoe faciliteren concrete ruimtes de vertaling van leef- naar systeemwereld?

City Forest Communities

Kan de sociaaleconomische weerbaarheid van naoorlogse wijken worden vergroot met behulp van nature-based solutions?

Rechtvaardige leefomgeving voor vluchtelingen en statushouders

Hoe kunnen ruimtelijk ontwerpers samenwerken met nieuwkomers om een passende en inclusieve woonomgeving voor hen te creëren, die niet alleen volwaardig onderdak biedt, maar ook bijdraagt aan een volwaardige deelname aan de samenleving?

de Andere Bouwplaats

Hoewel vrouwen in de architectuur steeds zichtbaarder zijn, zijn het mannen die nog altijd de bouwplaats overheersen. Is dit rechtvaardig met het oog op actuele urgenties en maatschappelijke ontwikkelingen?

De rechtvaardige plattegrond

Goed ontworpen middelgrote woningen zijn belangrijke bouwstenen voor een sociaal duurzame samenleving. Hoe kunnen rechtvaardigheid, inclusiviteit en woonkwaliteit van de compacte plattegrond beter worden getoetst en geborgd in bouwopgaven van de toekomst?

Eerlijke hitte in de stad

Zijn de risico’s van hittestress wel eerlijk verdeeld in de stad? En welke sociaal-ruimtelijke interventies zijn er mogelijk om de effecten van hittestress rechtvaardiger te spreiden?

Van wie is de energie?

Maatschappelijk draagvlak is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Wat is ervoor nodig om in een co-creatief, gelijkwaardig, rechtvaardig en gebiedsgericht proces te werken aan de energieopgave in de natuur en/of landbouwgrond?

Verdeel de energie?

Windenergie is een van de meest controversiële thema’s is binnen de energietransitie. Welke ruimtelijke strategieën zijn er voor een rechtvaardige(r) locatiebepaling voor het opwekken van deze energie?

Dat is niet eerlijk!

Hoe ziet de stad eruit als deze is ontworpen voor zowel volwassenen als kinderen? Kan de openbare ruimte een plek worden waarin

Stakeholders zonder bed

De huidige aanpak van dak- en thuisloosheid is vooral een top-down benadering, waarbij de beperkingen van de systeemwereld werkelijke oplossingen van dit ingewikkelde probleem in de weg staan. Hoe ziet een ruimtelijke toolbox eruit die structureel en beter aansluit bij individuele belevingen en ruimtelijke vereisten?