over

Welke rol kan ruimtelijk ontwerp spelen in grote transitieopgaven?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt deze vraag centraal in de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp. Beide zijn gericht op het stimuleren van de inzet van ontwerpkracht bij het werken aan de complexe ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Op dit platform bundelen we de (tussentijdse) resultaten en bieden we ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring.

transitieopgaven
De transitieopgaven die voor ons liggen vragen allemaal om ruimte. Denk aan de bouw van een miljoen woningen, de omschakeling naar kringlooplandbouw en duurzame energie en de aanleg van nieuwe voorzieningen voor waterberging, natuur en recreatie. Maar ruimte is een schaars goed in ons land. De vereiste veranderingen zullen daarom directe invloed hebben op onze leefomgeving en plaatsvinden in onze buurten, dorpen, steden en in het landschap.

ontwerpend onderzoek
Om de veranderingen te laten slagen, is de inzet van ontwerp en ontwerpers – zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten – een belangrijk instrument. Via verschillende thematische open oproepen stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hen in staat om te onderzoeken hoe omvangrijke ruimtelijke transitieprocessen kunnen worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland kan worden verbeterd. Hiervoor worden multidisciplinaire coalities samengesteld en wordt gewerkt vanuit een integrale ontwerpbenadering.

thema’s

De wederombouw van Nederland moet sociaal duurzaam zijn om te slagen. Hoe kan de transformatie van onze diverse samenleving worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren? meer..
Nederland staat voor een ingrijpende mobiliteitstransitie. Hoe kan deze uitdaging op zo’n manier worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren? meer..
Verstedelijking zonder de ondergrond serieus te nemen, of te belasten, kan niet langer. Een vitale ondergrond is immers onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. meer..

kennis

Essay: Wegen naar welzijn

Met de Open Oproep Wegen naar welzijn ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die werken aan vernieuwende perspectieven en oplossingen voor de mobiliteitstransitie. Vijftien projecten startten een ontwerpend onderzoekstraject. Wat zijn de eerste bevindingen?
meer
Wegen naar welzijn

Video: Brabants Duingoed

Het Nederlandse landschap wordt van oudsher op grote schaal ingezet voor de productie van voedsel en het ontginnen van grondstoffen. Ontwerpbureau OD205 kijkt samen met boeren naar de toekomst van het buitengebied.
meer
Prachtige productie­land­schap­pen

Video: Werkend landschap | Mei it ferline foarút

Mei it ferline foarút is Fries voor ‘met het verleden vooruit’. Ontwerpbureau Werkend Landschap onderzoekt hoe de wordingsgeschiedenis van het landschap inspiratie kan bieden voor het landschap van de toekomst. Samen met Landschapsbeheer Friesland, boeren, bewoners en andere belanghebbenden wordt er op een interactieve manier gekeken naar een lange termijn visie.
meer
Prachtige productie­land­schap­pen

Podcast: Anders werken aan wonen

In de tweede aflevering van de podcast De nieuwe ruimte praten we over de woonopgave: Anders werken aan wonen. Chris van Langen gaat in gesprek met vertegenwoordigers van twee projecten die via de Open Oproep Anders werken aan wonen tot stand zijn gekomen: Learning from Germany en KIEM: Proeftuin Boerhaavewijk.
meer
Anders werken aan wonen

Essay: Bouwen vanuit de bodem

Met de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die een nieuwe omgang met bodem en ondergrond onderzoeken. Dertien projecten startten een ontwerpend onderzoekstraject. Wat zijn de eerste bevindingen?
meer
Bouwen vanuit de bodem

Video: Courtesy of Mud

Living Landscapes en Deltascapes zetten zich in voor de herwaardering van baggerslib en leggen de potentie van deze onontdekte grondstof bloot. Mirte van Laarhoven en Anne Nieuwenhuijs vertellen.
meer
Prachtige productie­land­schap­pen

Podcast: Prachtige productielandschappen

De eerste aflevering van de podcast De nieuwe ruimte staat in het teken van prachtige productielandschappen. Programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp Chris van Langen gaat in gesprek met landschapsarchitect Peter de Ruyter, melkveehouder en ontwikkelaar Grondcoöperatie Rijkdom Pieter van der Valk, architect Karlijn Besse en duurzaamheidsadviseur Xu Ben Zhang.
meer
Prachtige productie­land­schap­pen

projecten

WIJ

In een leegstaand kantoor van bussenfabrikant VDL in Eindhoven creëren De Bever Architecten en eenbeweging.nu een inclusieve woon-, werk- en leergemeenschap, samen met de toekomstige bewoners.

Leven vanuit de bodem

Inside Outside stelt dat de bodem te vaak slechts wordt gezien als productiemiddel in land- en tuinbouw, als oplossingsrichting voor (klimaat-)problemen boven de grond of als mogelijke ruimte om te bouwen. De rijke bodemdiversiteit, ook als leverancier van essentiële ecosysteemdiensten voor het bovengrondse leven, wordt volgens de ontwerpers nauwelijks in ogenschouw genomen.

ParkMen

Kan een game het inwisselen van parkeerplaatsen voor deelmobiliteit inzichtelijk en bespreekbaar maken zodat de schaarse ruimte in verstedelijkt gebied beter kan worden gebruikt?