Afdeling Buitengewone Zaken

over

Op het platform De nieuwe ruimte bundelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de (tussentijdse) resultaten van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (2021-2022) en het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (2021-2024). Beide programma’s zijn gericht op het stimuleren van de inzet van ontwerpkracht bij het werken aan complexe ruimtelijke opgaven. Met het bevorderen van goed opdrachtgeverschap van overheden en marktpartijen willen we de positie van ontwerpend onderzoek in ruimtelijke processen versterken. De programma’s sluiten aan bij de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie.
Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp
Binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp is in 129 kortlopende projecten gedurende drie maanden ontwerpend onderzoek verricht ter verkenning en versterking van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid. Gedurende de looptijd van de regeling zijn er acht thematische open oproepen uitgezet. Deze gaven decentrale overheden en (semi)publieke organisaties de mogelijkheid extra ontwerpkracht in te schakelen in de transitieopgaven waarvoor zij staan. Met een voucher verstrekten zij concrete opdrachten aan ruimtelijk ontwerpers.
Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp
Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een belangrijke uitvoeringspartner. Binnen het programma wordt in zes thematische programmalijnen met een looptijd van circa 3,5 jaar door twaalf tot vijftien coalities van ontwerpers, onderzoekers, overheden en marktpartijen, verdiepend ontwerpend onderzoek verricht naar complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven.
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. We financieren we bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.


afbeelding bovenaan Afdeling Buitengewone Zaken