Wegen naar welzijn

Nederland staat voor een ingrijpende mobiliteitstransitie. Hoe kan deze uitdaging op zo’n manier worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren?
De negatieve impact van ons mobiliteitssysteem op het klimaat en op ons welzijn is onhoudbaar. De aanleg en het gebruik van infrastructuur leiden, behalve tot de uitstoot van schadelijke stoffen, tot aantasting van onze leefomgeving ten koste van sociale cohesie, ruimtelijke kwaliteit, recreatiemogelijkheden, natuurgebieden en landschappelijke beleving. Door toenemende druk op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van mobiliteit, wordt bovendien een groeiend aantal mensen met vervoersarmoede geconfronteerd. Voor een duurzame mobiliteitstransitie zijn fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen nodig.

Via de Open Oproep Wegen naar welzijn wordt in 15 projecten op basis van ontwerpend onderzoek gewerkt aan de mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat. Het doel van de oproep is te komen tot fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen die de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren.

kennis

Essay: Wegen naar welzijn

Met de Open Oproep Wegen naar welzijn ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die werken aan vernieuwende perspectieven en oplossingen voor de mobiliteitstransitie. Vijftien projecten startten een ontwerpend onderzoekstraject. Wat zijn de eerste bevindingen?
meer
Wegen naar welzijn

projecten

Groeipijn in de groeikern

Veel groeikernen hebben een besloten, introvert karakter en zijn voor hun ontsluiting volledig afhankelijk geworden van de auto. Studio Pallesh onderzoekt of de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van dit soort groeikernen kan verbeteren.

Kookboek dat mensen beweegt

Royal HaskoningDHV wil in naoorlogse wijken de aandacht voor actievere vormen van mobiliteit vergroten omdat dit goed is voor de luchtkwaliteit en ons welzijn. Welke interventies zijn er mogelijk?

ParkMen

Kan een game het inwisselen van parkeerplaatsen voor deelmobiliteit inzichtelijk en bespreekbaar maken zodat de schaarse ruimte in verstedelijkt gebied beter kan worden gebruikt?

Sport verbindt

Hoe kunnen sportvoorzieningen in grote steden beter bereikbaar worden gemaakt zodat sporten toegankelijker wordt voor iedereen?

De slimste weg in 15 minuten

Hoe kan een gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteit een bijdrage leveren aan brede welvaart voor de minder stedelijke regio’s van Nederland?

Serious game: De optimale mobiliteitsmix

LEF mobiliteit wil bestuurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden bewuster afwegingen laten maken binnen de mobiliteitsopgave, met oog voor verschillende doelen. Kan een serious game uitkomst bieden?

Huisje, boompje, beetje verandering

Menselijk gedrag is één van de aspecten voor het laten slagen van de mobiliteitstransitie. Hoe kunnen we gebruikmaken van de fases waarin mensen meer openstaan voor gedragsverandering?

De weg naar een nieuwe en bereikbare bereikbaarheid voor niet-stedelijk Nederland

Iedereen zou moeten beschikken over een basisniveau aan bereikbaarheid. Maar in kleinstedelijke gebieden en dorpen is dat lang niet altijd het geval. Welke oplossingen zijn hiervoor buiten privéautobezit?

Riders on the Street. New logistics and the making of liveable neighbourhoods

Met de enorme groei van e-commerce is het bezorgen van bestelde producten tot aan de voordeur steeds belangrijker geworden. Maar dit legt ook een groter beslag op de openbare ruimte.

Social HUB Kampen

Wat is er nodig om openbare ruimtes waar de auto dominant is zo in te richten dat deze ook toegankelijk is voor kwetsbare groepen zoals ouderen met een intensieve zorgvraag en schoolgaande kinderen?

Stadslogistieke distributiecentra in het stedelijk weefsel

Stedelijke gebieden hebben te maken met een toenemende vraag naar logistieke diensten. Welke kansen biedt dit voor de leefomgeving en hoe wij ons daarin bewegen?

Van tuinstad naar struinstad

Als de auto een minder prominente positie in ons leven inneemt, heeft dat gevolgen voor onze leefomgeving, zeker als die is ontworpen rond de auto. Welke kansen biedt dit?

Stadsentrees Deventer

Door de verdichtingsopgave in de bestaande (middelgrote) stad neemt de druk op de ruimte toe. Wat zijn de gevolgen van het centraal stellen van fietsers en voetgangers?

Bewegen in transformatiegebieden in transitie

Binnen veel gemeenten worden bedrijventerreinen getransformeerd tot woon-werkgebieden. Hierbij is vaak te weinig aandacht voor lopen en fietsen.

Voetgangerinclusief ontwerp tegen vervoersarmoede

Om te komen tot een inclusief mobiliteitssysteem en vervoersarmoede te voorkomen is meer aandacht nodig voor voetgangers. Een casestudy in drie Rotterdamse wijken.