Grenzen kunnen verschillend worden beleefd: bestuurlijk, landschappelijk, ecologisch, maar ook praktisch. Hoe kan het overgangsgebied rondom de grens eruitzien als we de urgente opgaven die er zijn, grensoverstijgend en in gezamenlijkheid integraal benaderen? meer..
De wederombouw van Nederland moet sociaal duurzaam zijn om te slagen. Hoe kan de transformatie van onze diverse samenleving worden ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor íedereen te verbeteren? meer..
Nederland staat voor een ingrijpende mobiliteitstransitie. Hoe kan deze uitdaging op zo’n manier worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van íedereen te verbeteren? meer..
Verstedelijking zonder de ondergrond serieus te nemen, of te belasten, kan niet langer. Een vitale ondergrond is immers onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. meer..
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? meer..
Het Nederlandse landschap wordt van oudsher op grote schaal ingezet voor de productie van voedsel en het ontginnen van grondstoffen. Dit productielandschap zal de komende jaren sterk veranderen. meer..
Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie vragen om regionale klimaat- en energiemaatregelen. Dit zal grote impact hebben en leiden tot schurende belangen, maar biedt ook kansen voor de ruimtelijke kwaliteit. meer..
Het natuurlijke evenwicht van ons landelijke gebied is door de focus op grootschalige productie achtergesteld geraakt aan de opbrengsten. De grote ontwerpopgave die hier ligt, kan niet onbenut worden gelaten. meer..
Nederland wil in 2050 de uitstoot van broeikasgas met 95 procent hebben gereduceerd en volledig circulair zijn. Beide doelen hebben grote impact op energieopwekking, mobiliteit, transport en productiemethodes. meer..
Onze steden en dorpen vormen steeds grotere regio's. Dat leidt tot innovatie, kruisbestuiving en werkgelegenheid, maar ook tot opgaven op het gebied van wonen, klimaat en gelijkheid. meer..