Waardenverkaveling Binnenwaard

In het grootste weiland van Nederland, de Alblasserwaard, onderzoekt Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur samen met de daar gevestigde boeren en het Kadaster wat er nodig is om te komen tot een bredere waardering van de boer als producent van maatschappelijke diensten in het tegengaan van klimaatverandering.
Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur heeft in de eerste fase van dit project cultuurhistorisch onderzoek naar waardenverkaveling uitgevoerd en geïnventariseerd hoe het onderwerp leeft onder boeren, burgers en natuurbeschermers die in de Alblasserwaard actief zijn. Dit legt de basis voor het vervolgonderzoek waarin samen met boeren, terrein beherende organisaties, deskundigen van het Kadaster en de provincie naar de voorwaarden en mogelijkheden van een kleinschalige herverkaveling in dit gebied wordt gekeken. Hierbij is een vitaal en weerbaar bodem- en watersysteem het sturende principe om een juiste balans te vinden tussen de individuele en collectieve belangen voor de toekomst van de Binnenwaard. Met een onderzoek naar de gewenste governance, een Anatomie van de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) en het bijbehorende ‘verkavelingsvocabulaire’ worden een grafische en toegankelijke beslis- en draagvlakboom en een ruilklassenkaart ontworpen, waarop de bredere waardendoelstelling van het gebied afleesbaar is. Hiermee werken Peter de Ruyter en de projectpartners toe naar een ‘wenszitting’ voor een proefverkaveling in de Binnenwaard.