Stakeholders zonder bed

De huidige aanpak van dak- en thuisloosheid is vooral een top-down benadering, waarbij de beperkingen van de systeemwereld werkelijke oplossingen van dit ingewikkelde probleem in de weg staan. Hoe ziet een ruimtelijke toolbox eruit die structureel en beter aansluit bij individuele belevingen en ruimtelijke vereisten?
In het ontwerpend onderzoek Stakeholders zonder bed wordt de complexiteit van dak- en thuisloosheid erkend en vormen de persoonlijke individuele belevingen van dak- en thuislozen de lens waarmee de problematiek en het zorglandschap worden geanalyseerd. Het ontwerpteam, onder leiding van Studio Saal, wil zo te komen tot een perspectief richting rechtvaardige opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen. Door middel van empirisch veldonderzoek en ontwerpend onderzoek wordt de leefwereld van dak- en thuislozen in kaart gebracht en een ruimtelijke toolbox ontwikkeld om tot een zorgbehoefte te komen die structureel en beter aansluit bij individuele belevingen en ruimtelijke vereisten en die daarmee volgens de ontwerpers inclusiever en rechtvaardiger is.

Bij het onderzoek is het Leger des Heils nauw betrokken. Om in contact te komen met dak- en thuisloze ervaringsdeskundigen en overige samenwerkingspartners zet het ontwerpteam haar netwerk in. Om de beperkingen vanuit de top-down werkwijze van de systeemwereld inzichtelijk te maken worden gesprekken gevoerd tussen het team en de ervaringsdeskundigen. Voor kennisdeling en het agenderen van de problematiek bij een groot publiek zetten de onderzoekers in op het gebruik van social media. Daarnaast wordt de toolbox in publicatievorm gedeeld met gemeentes, welzijnsorganisaties en stichtingen. Tot slot worden mogelijke lokale ruimtelijke ingrepen met posters aangekondigd en vindt een publiek debat plaats waarbij ook een korte film met inzichten en resultaten wordt getoond.