Stadsentrees Deventer

Door de verdichtingsopgave in de bestaande (middelgrote) stad neemt de druk op de ruimte toe. Wat zijn de gevolgen van het centraal stellen van fietsers en voetgangers?
Volgens adviesbureau Mobycon B.V. nemen auto’s een buitenproportioneel aandeel van de ruimte in, met allerlei negatieve effecten voor de leefbaarheid en (sociaal-emotionele) gezondheid tot gevolg. Het onderzoeksteam, naast Mobycon B.V. bestaande uit een specialist stedelijke vernieuwing, een mobiliteitsdeskundige en de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer, wil de auto niet langer centraal stellen. In plaats daarvan reserveren ze allereerst ruimte voor fietsers en voetgangers en creëren ze verblijfsruimten.

Het ontwerpend onderzoek Stadsentrees Deventer spitst zich toe op De Welle en Brinkgreverweg in Deventer. Samen met bewoners en lokale ondernemers, studenten en belangenorganisaties worden in werkateliers en ontwerpsessies varianten ontworpen waarbij de voetgangers en fietsers prioriteit hebben. Zo worden uitgangspunten, motieven en weerstanden opgehaald die als input dienen voor het ontwerpend onderzoek van de twee casussen. De ontwikkelde ontwerpmethodiek STOMP+ is het resultaat van het ontwerpend onderzoek, waarbij de ontwerpvarianten voor de casussen de onderbouwing vormen. Via de weekmarkten in Deventer, klankbordgroepen van bewoners en lokale (social) media wordt bekendheid gegenereerd onder de doelgroepen. Het onderzoek zal worden gedeeld via nieuwsbrieven, artikelen op diverse platforms, congressen en gepresenteerd worden in Architectuurcentrum Rondeel Deventer.