Ruimte maken voor samenleving voorbij het publieke domein

Ontwerpprincipes voor collectief wonen

Eén van de basisprincipes van de inclusieve stad is dat iedereen gelijke toegang heeft tot kansen en voorzieningen. Om dit te waarborgen, streeft Rotterdam naar gemengde, collectieve woonmilieus. Hoe ziet gemengd collectief wonen eruit? Welke typen collectieve woonvormen we kunnen ontwikkelen? En welke beleidsmiddelen zijn daarvoor nodig?
Dit project verkent de voordelen van collectief wonen, en benoemt de knelpunten die er in Nederland toe leiden dat collectieve en coöperatieve woonvormen alleen sporadisch worden gerealiseerd. Grondprijzen, financiering op maat, verouderde werkwijzen en overheidsbeleid zijn de voornaamste obstakels; er zijn systeemveranderingen nodig. Desondanks kunnen ontwerpers en stedenbouwkundigen nu al aan de slag met ontwerpprincipes die collectiviteit en inter actie stimuleren. Het vroeg inbedden van collectieve waarden, zowel binnen het woonblok als in de overgang tussen privaat en publiek, is een voorwaarde om dit soort projecten te laten slagen. De geschetste principes bieden inzicht in hoe de collectieve ruimtes te positioneren en vorm te geven, en laten zien hoe binnen- en buitenruimtes het best op elkaar kunnen aansluiten.
locatie Rotterdam
project Ruimte maken voor samenleving voorbij het publieke domein
team PosadMaxwan, gemeente Rotterdam
transitie Stad en dorp, Maatschappij