Proefpolder Dijkwater

Akkerbouw en natuur vinden elkaar in een gezond landschap

Natuur en akkerbouw zitten elkaar in de weg, ook op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Ondertussen verkeren beide in een penibele situatie. De akkerbouwer zit klem in het landbouwsysteem met productie voor de wereldmarkt, kampend met een tekort of teveel aan water, dalende marges en verziltende klei. De natuurbeheerder telt krimpende populaties en ziet planten door droogte bedreigd. Kunnen akkerbouw en de natuur elkaar nog vinden en verder helpen?
Dit team schetst in overleg met akkerbouwers, natuurbeheerder en vele andere partijen een perspectief voor een gezond landschap waar beide baat bij hebben. Onderdeel van dit perspectief – dat ingrijpt op zowel het natuurlijke netwerk van dijken, bermen en sloten als op de fysieke inrichting van de landbouw – zijn de acht B’s voor een gezond landschap: beheer, bemesting, bewaren, bodem, beplanting, bescherming, bossen en boomgaarden en bouwplanverruiming. Naast deze fysieke maatregelen benadrukt het team dat het helpt als de weg naar verbetering geleidelijk kan, bijvoorbeeld door akkerbouwers tegen gunstige voorwaarden te laten experimenteren op wisselgronden en in de zones langs de sloten.
locatie Schouwen-Duiveland
project Proefpolder Dijkwater
team Zijaanzicht Landschapsarchitecten, Grauwe Kiekendief: Kenniscentrum Akkervogels, Staatsbosbeheer
transitie Natuur, Landbouw