Polderlab Vrouwe Venne

Circular Landscapes onderzoekt in de Vrouwe Vennepolder bij Leiden, met burgercoöperatie Land van Ons, de Universiteit van Leiden en zeven telers, een fundamenteel ander model van voedselproductie in natte veengebieden, zowel wat betreft gewassen en teelten, als wat betreft organisatie en exploitatie.
De oorspronkelijke opgave, het ontwerp van een veenproeftuin van twee hectare binnen de polder, is in de eerste fase van het project verbreed tot een ontwerp van een raamwerkplan voor de hele polder. Circular Landscapes heeft een aantal teeltmodules onderscheiden, die flexibel en organisch kunnen worden ingevuld. Daarnaast is gewerkt aan maatregelen om de nagestreefde voorbeeldfunctie van het gebied beleefbaar te maken, zowel ruimtelijk (recreatieve en educatieve voorzieningen), als qua presentatie (een wervend ‘ambitiedocument’).

In de tweede fase ligt de nadruk op drie sporen: verdieping (uitwerking van specifieke inrichtings- en beheeropgaven, inclusief bijbehorende onderzoeken, procedures en financiering), verbreding (meer betrekken van externe projectpartners en de bredere vakwereld, inclusief het verbreden van het draagvlak voor een duurzame organisatie en exploitatie van het gebied) en verbeelding (het innovatieve karakter van het project benadrukken en partijen uitdagen anders naar het gebied te kijken). Dit levert onder andere concrete ontwerpvoorstellen, een uitvoeringsprogramma, een ‘polderpact’ tussen alle deelnemers en een exploitatieovereenkomst op. De resultaten worden gedeeld via een landelijke kennisbijeenkomst en een publicatie.