Operatie zakkende stad

Bodemdaling zorgt in heel Nederland voor problemen: wateroverlast, schade aan wegen, ondergelopen kelders, kapotte riolering, paalrot van houten funderingen en verzakkende gebouwen. Dit heeft naast hoge kosten ook negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en het economisch kapitaal.
Ruimtelijk onderzoek naar bodemdaling in de bestaande stad wordt – in vergelijking met het landelijk gebied – nauwelijks gedaan en het ontbreekt aan handelingsperspectief voor veel steden die te maken hebben met bodemdaling. Die observaties vormen voor Jens Jorritsma (OBSCURA) en Thijs de Boer (VOIDS Urbanism) het startpunt voor dit project. Volgens hen ligt met name in kwetsbare vooroorlogse wijken een enorme opgave en wordt de complexiteit rond bodemdaling versterkt door urgente opgaves als klimaatadaptatie, energietransitie en sociaaleconomische vraagstukken. In het project concentreren zij zich op de ring rondom het centrum van Gouda. Met behulp van ontwerpend onderzoek wordt de genoemde problematiek in bestaand stedelijk gebied inzichtelijk gemaakt en wordt een ruimtelijke benadering ontwikkeld die tot verbindende, integrale en stedenbouwkundige modellen voor de zakkende steden in West-Nederland leidt. Met de gemeente en verschillende kennispartners (waaronder Platform Slappe Bodem en Kenniscentrum bodemdaling en funderingen) wordt de bodemdaling in kaart en beeld gebracht in een atlas van de ondergrond, worden scenario’s en concrete casussen uitgewerkt en tot slot lessen getrokken voor andere steden.