Op bodembasis.

Een nieuwe kijk op de bovenste bodemlaag als basis voor de verstedelijkingsopgave.

In het ontwerpend onderzoek Op bodembasis gaat een multidisciplinair team onder leiding van BoschSlabbers de verstedelijkingsopgave onderzoeken waarbij de bovenste antropogene bodemlaag als vertrekpuntpunt wordt genomen. Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is volgens het team nog te vaak een blinde vlek in de verstedelijkingsopgave.
Dit project beschouwt de bovenste bodemlaag echter als een fundamentele link waarmee de inrichtingsmaatregelen om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden binnen handbereik komen. BoschSlabbers en partners pleiten er dan ook voor meer en beter gebruik te maken van de natuurlijke kwaliteiten van de bodem. Hiertoe beogen de onderzoekers – naast BoschSlabbers zijn ook Deltares, Huib Sneep, gemeente Alphen aan de Rijn, ontwikkelaar BPD en Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen aangehaakt – de verstedelijkingsopgave beter af te stemmen op de specifieke kenmerken van het natuurlijk bodem- en watersysteem bij zowel in- als uitbreiding. Ze starten met een verdiepend deskresearch en interviews met experts om inzicht te verkrijgen in de verschillende stedelijke bodemtypes door de tijd heen, om zo tot principedoorsnedes te kunnen komen. Vervolgens worden specifieke casussen op wijkniveau uitgewerkt tot kenmerkende bodemprofielen, richtlijnen opgesteld en voorbeelduitwerkingen gemaakt op basis van bouwstenen voor de toekomst. Via een interactieve integrale sessie zal deze methodiek ten slotte worden vertaald in een stappenplan en advies hoe de natuurlijke bodem- en watersystemen sturend kunnen zijn bij toekomstige natuur- en klimaatinclusieve stedelijke in- en uitbreidingsopgaven.