Ontwerpende verkenning opgaven Nationaal Park Nieuwe Stijl

Hoe kan een zoneringsmodel een nationaal park toekomstbestendig maken?

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal heeft de ambitie om het huidige park van 3.500 hectare fors uit te breiden tot een nationaal park ‘nieuwe stijl’ van circa 50.000 ha. Dit betekent dat het gebied uit verschillende zones wordt opgebouwd, die een lichter of zwaarder regime krijgen wat betreft natuurbescherming, watersysteem en stikstofdepositie. De verkenning van dit team brengt aan de hand van een zoneringsmodel de vraagstukken in beeld die hier omheen hangen en is een eerste stap richting een nieuwe landschapstrategie.
Voor de zonering van het nieuwe park is een indeling gemaakt in natuurkernen, een landschapszone en een ontwikkelzone. De opgave in de natuurkernen alle huidige beschermde natuurgebieden is het versterken van de natuurkwaliteit. Daaromheen ligt de landschapszone. Dit is een gebied met ecologische, cultuurhistorische en recreatieve potentie waar de natuur versterkt kan worden en die als een overgangszone en buffer werken tussen de kerngebieden en de omliggende ontwikkelzone. Hier wordt de landbouw geëxtensiveerd en het lokale watersysteem hersteld. In de buitenste ontwikkelzone heerst het lichtste regime. Hier blijft landbouw mogelijk, maar wel op een toekomstbestendige manier met een gebiedsbrede stikstofaanpak en aanpassingen in het bredere watersysteem. Tussen deze zones ontstaan nieuwe natuurverbindingen en gradiënten. De baten van de aanpak in de buitenste schillen komen de kernzone ten goede, en omgekeerd profiteren de buitenste schillen van het Nationaal Parklabel
locatie Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal
project Ontwerpende verkenning opgaven Nationaal Park Nieuwe Stijl
team Strootman Landschapsarchitecten, NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal
transitie Natuur, Landbouw