Onderste-boven

Volgens Dingemans Deijs Architects is er op dit moment totaal geen vruchtbare samenhang tussen wat er bovengronds wordt gebouwd en het ondergrondse bodem- en watersysteem. Van een gezonde en levenskrachtige relatie met de bodem kan volgens hen dan ook geen sprake (meer) zijn sinds de ondergrond slechts wordt gebruikt als fundament om op te bouwen.
Dingemans Deijs Architects pleit daarom voor een architectuur die deze relatie tussen boven- en ondergrond weer kan herstellen, waarbij de bodem de letterlijke grondslag vormt voor de architectuur die daar volledig en coherent mee is verbonden is. Samen met een bodemexpert van Deltares, een landschapsarchitect en een stedenbouwkundige van de Gemeente Groningen zal Dingeman Deijs Architects ontwerpend onderzoeken hoe de verschillende bodemsoorten binnen de gemeente Groningen kunnen resulteren in toekomstbestendige plaats- en bodemgebonden bouwmethodes en -scenario’s waarmee de vruchtbare en productieve samenhang tussen onder- en bovengrond wordt hersteld. Deze scenario’s zullen vervolgens worden verwerkt in een tentoonstelling, een publicatie en een architectonische interventie op locatie om de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen voor een breder publiek inzichtelijk te maken en andere professionals aan te zetten om die samenhang tussen boven- en ondergrond ook in hun praktijk te herstellen.