Meebewegen in Centraal Holland

Meebewegen met het water in stad en land

Er zijn steeds meer signalen die erop wijzen dat klimaatverandering en zeespiegelstijging sneller en extremer kan zijn dan de nu gehanteerde klimaatscenario’s voorzien. Er zijn vier conceptuele lange termijn oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging geformuleerd, waarbij ‘meebewegen’ in de beeldvorming nog onderbelicht blijft. Dit ontwerpend onderzoek richt zich op de vraag hoe de strategie meebewegen er in Centraal Holland uit kan zien en welke dilemma’s en mogelijke toekomstbeelden dit zou kunnen opleveren.
Integrale adaptatieaanpak
Meebewegen is als strategie niet te realiseren door een paar losse projecten, maar vraagt om een gebiedsbrede integrale ruimtelijke adaptatieaanpak. Het team heeft een toolbox ontwikkeld als uitgangspunt om voor de verschillende landschapstypen de mogelijke maatregelen voor meebewegen te verkennen en kansen te identificeren.
locatie Centraal Holland
project Meebewegen in Centraal Holland
team Defacto Stedenbouw, Waternet, Staf Deltacommissaris
transitie Water en klimaat