Masterplan natuurcompensatie en natuurlijke bufferzones Voorne aan Zee

Natuurcompensatie in Voorne aan Zee

Om de effecten van stikstofdepositie en recreatiedruk te verminderen, moeten NATURA 2000 gebieden worden voorzien van bufferzones en overloopgebieden. Voorne aan Zee is één van de acht gebieden in de regio Rijnmond die zijn geïdentificeerd als kansrijke bufferzones. Tegelijkertijd zoekt de Rotterdamse industrie naar geschikte locaties voor vrijwillige natuurcompensatie. Hoe kunnen mooie bufferzones ontstaan die bijdragen aan biodiversiteitsherstel, recreatie en landschappelijke kwaliteit?
De Rotterdamse industrie is op zoek naar geschikte locaties voor vrijwillige natuurcompensatie. Er is een masterplan gemaakt voor het Zuid-Hollandse eiland Voorne, zodat die compensaties op een goede manier ingezet kunnen worden. De hoofdstructuur in dit plan bestaat uit bufferzones langs Natura 2000 gebieden, ecologische verbindingen met het achterland en recreatieve routes. Samen met de projectpartners is bekeken welke deelprojecten snel tot uitvoering gebracht zouden kunnen worden, om zo ook andere stakeholders te verleiden om hier te gaan investeren. Daarbij werd duidelijk dat er geld genoeg is in het gebied, maar dat er nog een stevige uitvoeringsorganisatie moet worden opgetuigd.
locatie Voorne
project Masterplan natuurcompensatie en natuurlijke bufferzones Voorne aan Zee
team Gemeente Westvoorne, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, particuliere grondeigenaren
transitie Natuur