Krasse kernen

Kunnen dorpse kwaliteiten versterkt worden via verdichting?

Terwijl de populariteit van dorpen toeneemt, hebben veel dorpen in Nederland te maken met een stagnerende doorstroom op de woningmarkt: er is te weinig aanbod voor verschillende doelgroepen. En dus staan dorpsbestuurders voor de opgave om woningen bij te bouwen en de voorraad te diversifiëren.
Hoe kunnen we woningen bij bouwen en de voorraad diversifiëren met behoud van het dorpse karakter? Biedt de woningbouw in de dorpen ook kansen om bijvoorbeeld aspecten als de leefbaarheid, vitaliteit, klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit te verbeteren? In twee ontwerpverkenningen worden hier voorstellen voor gedaan. Enerzijds door een aantal ‘recepten’ te op te stellen voor het ontwikkelen van verschillende soorten woonmilieus (in Westerveld) en anderzijds door het maken van een concreet ontwerp voor verdichting op wat nu een parkeerplaats is (in Doorn).

De dorpen in de Drentse gemeente Westerveld hebben een rijke cultuurhistorie en zijn groen en pittoresk van karakter. Het zijn waarden die in het gemeentebeleid als ‘te behouden’ zijn vastgelegd. Daarmee lijken ze de ontwikkeling van de dorpen in de weg staan. Waar en op welke manier kan de gemeente 800 woningen bijbouwen en tegelijkertijd de gebiedswaarden behouden of zelfs versterken? Het project Krasse Kernen presenteert zeven recepten voor het ontwikkelen van verschillende woonmilieus die de vitaliteit van de dorpen bevorderen. De receptuur varieert van groot naar klein: van uitbreiding van het dorp met nieuwe dorpsranden tot binnendorpelijk verdichten, tot op de kleinste schaal van het splitsen van woningen. De recepten bieden houvast bij het keuzeproces en vormen een praktische toolkit voor het actualiseren van de gemeentelijke woonvisie.
locatie Westerveld
project Krasse Kernen
team NOHNIK architecture and landscapes, gemeente Westerveld
transitie Stad en dorp