KIEM: Proeftuin Boerhaavewijk

De Boerhaavewijk in Haarlem, gebouwd in de jaren ’60 en ’70, staat volgens AP+E en Studio dmau voor een flink aantal opgaven. Denk aan verbetering en verduurzaming van de bestaande woningen, vergroening van de openbare ruimte, verdichting en de aanpak van complexe sociaal-maatschappelijke problemen.
Vanuit een fysieke plek in wijkcentrum De Ringvaart in de naoorlogse Boerhaavewijk in Haarlem hebben Studio’s AP+E en dmau in de eerste fase van hun project een zeer diverse coalitie samengesteld. Deze bestaat uit bewonersorganisaties, belangenverenigingen, de gemeente, de stadsarchitect, stedenbouwkundigen, ABC Haarlem, DOCK en vele andere belanghebbenden. Ook groepen die vaak minder vertegenwoordigd worden zijn betrokken, zoals kinderen en statushouders. De ruimtelijke vraagstukken en de wensen van de bewoners zijn in beeld gebracht. Samen met de partners zijn eerste scenario’s geformuleerd voor de toekomst van de wijk én het aanpassen van het gemeentelijke proces voor een benadering van ruimtelijke vraagstukken die meer van onderop wordt geïnitieerd.

In de tweede fase van dit project wordt verder gewerkt aan een nieuw plan, proces en plek voor en door de wijk. Hierbij worden grootschalige thema's en opgaven, zoals een gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en de energie- en mobiliteitstransitie, gekoppeld aan meer dan honderd ideeën vanuit de buurt voor het ontwerpen van kortetermijninterventies en langetermijnstrategieën voor een duurzame, inclusieve wijk. Met een tentoonstelling, publieke presentaties en een digitale en fysieke publicatie worden de resultaten gedeeld voor verdere kennisontwikkeling ten aanzien van de herontwikkeling van naoorlogse wijken.