In plak ûnder de sinne

Voor Polyfern gaat het binnen de woonopgave om het bouwen van woningen die bijdragen aan hechte gemeenschappen, aan een goede kwaliteit van leven en aan een hoge ruimtelijke kwaliteit en woningen die een perspectief bieden voor uiteenlopende doelgroepen.
Dit project heeft als doel om Friese dorpen te helpen bij hun ontwikkeling op het gebied van wonen en leefbaarheid om tot onderbouwde keuzes te komen die bijdragen aan een hechte gemeenschap, goede kwaliteit van leven en een hoge ruimtelijke kwaliteit. De dorpsgemeenschappen hebben zelf de kaarten voor een duurzame dorpsontwikkeling in handen; lokale kennis, het netwerk, cruciale grondposities en het realiseren van draagvlak. Om dit te bereiken wordt er een Handreiking Open-source Dorpsbouwen gemaakt om dorpsgemeenschappen te helpen hun eigen visie op een toekomstbestendig dorp te ontwikkelen. De ontwerpers leggen zo de verbinding tussen vakinhoudelijke kennis en bewonersparticipatie bij het werken aan hun eigen woonopgave. Deze manier van werken draagt vervolgens bij aan de beleidsontwikkeling bij provincie en gemeenten en sluit aan bij de ambities van de NOVI en is ook relevant voor andere dorpen buiten Friesland.

De handreiking zal gericht zijn op vijf onderdelen: het basisstappenplan voor dorpsontwikkeling, uitwerken en verbeelden van bouwstenen, testcases en reflectie door provincie en gemeenten, uitwerking handreiking en tot slot implementatie en kennisdeling. Het ontwerpteam werkt samen met Provincie Fryslân, het netwerk Dorps Ontwikkelingsmaatschappijen Friesland, Gemeente Ameland, Leeuwarden en Sud West Fryslân en de dorpsgemeenschappen Buren, Reduzum en Koudum om aan deze opgave te werken en erop te reflecteren.