Eerlijke hitte in de stad

Zijn de risico’s van hittestress wel eerlijk verdeeld in de stad? En welke sociaal-ruimtelijke interventies zijn er mogelijk om de effecten van hittestress rechtvaardiger te spreiden?
In het ontwerpend onderzoek Eerlijke hitte in de stad doet het ontwerpteam, onder leiding van UUM, onderzoek naar de verbanden tussen hittestress en de leefomgeving door de lens van rechtvaardigheid. Het team onderzoekt hoe primaire en secundaire effecten van hittestress zijn verspreid over de stad, over verschillende wijken in de stad en over de verschillende bevolkingsgroepen in de wijken.

Naast de ontwerpers van UUM B.V. zijn ook Radboud Universiteit, Radboudumc, de gemeentes Hilversum, Dordrecht en Haarlem en de GGD’s Gooi en Vechtstreek, Zuid-Holland Zuid en Kennemerland betrokken. Op basis van de bevindingen ontwerpt het team sociaal-ruimtelijke interventies die een bijdrage kunnen leveren aan een rechtvaardige spreiding van de effecten van hittestress over wijken en bevolkingsgroepen in de stad, gerelateerd aan kwetsbaarheid en adaptiviteit.

Het doel van het ontwerpend onderzoek is enerzijds het vergroten van de bewustwording bij beleidmakers over de, volgens het team, huidige onrechtvaardige verdeling en risico’s van hittestress in de stad en wat dit betekent voor de toekomst. Anderzijds is het doel mogelijke interventies voor te stellen waarbij de leefomgeving op een zodanige manier wordt aangepast aan de directe en indirecte gevolgen van hittestress, nu en in de toekomst, dat dit op een rechtvaardige manier plaatsvindt. Aan de basis van de voorgestelde interventies liggen een aantal what-if scenario’s die focussen op de lange termijn. Het onderzoek heeft een analytische component waarin GIS-data met gezondheidsdata van GGD’s worden gecombineerd. Op basis daarvan worden een aantal scenario’s geschetst en interventies ontworpen, die met behulp van ‘hitte-wandelingen’ met onder andere deelnemers uit kwetsbare doelgroepen op locatie worden getest.