De hoofdige boer: sponsen of verdrogen

Nienhuis Landschapsarchitectuur wil met een ontwerpend onderzoek creatief teruggrijpen op waardevolle strategieën en attitudes uit het verleden ten aanzien van onze omgang met water. Hiermee wil het bureau de mogelijkheden voor een ander waterregime en, daaraan gekoppeld, duurzamere vormen van landbouw in kaart brengen.
In de eerste fase van dit ontwerpend onderzoek heeft Nienhuis Landschapsarchitectuur de uitholling van de veerkracht van water en bodem in de IJsselvallei in kaart gebracht en is een fysiografische en historische analyse gemaakt van de ecologische en landschappelijke hoofdstructuur van het gebied. Ook zijn een aantal focusgebieden aan weerszijden van de IJssel gedefinieerd: de Oude IJsselstreek, Deventer, Olst, Buurser-/Schipbeek en de Nijbroekse polder.

Binnen deze ‘ontwerpvensters’ haken in de vervolgfase een aantal bestaande, succesvolle lokale initiatieven en agrarische ondernemers aan. De centrale opgave is vervolgens om met deze lokale en andere partners te werken aan herstel van (veenachtige) sponsgebieden in de IJsselvallei en omliggende stroomgebieden. Er wordt onderzocht hoe dit herstel gepaard kan gaan met versterking van biodiversiteit en landschapsinclusieve landbouw in wederzijdse verwevenheid. De functie is hierbij dienstig aan het waterpeil. Dit resulteert onder andere in een publicatie waarin een perspectief voor de IJsselvallei in 2100 wordt geschetst met daarbij nieuwe zoneringen en verweving van natuur, landbouw én verstedelijking in de sponsgebieden en de kleiige overstromingsvlakten van de IJssel, gebaseerd op de sociaalhistorische context. Partners zijn onder andere Waterschap Rijn en IJssel, Stichting IJssellandschap, Gelderse Milieufederatie en het Ambtelijk begeleidingsteam IJssel van de provincies Gelderland en Overijssel.