Agrotoeristische infrastructuur aan de Waddenkust

Agrotoerisme aan de Waddenkust

Maatschappelijke, klimatologische en ecologische opgaven vragen om transitie van de landbouw aan de Waddenkust, grenzend aan het Werelderfgoed Waddenzee. De regionale identiteit en kernwaarden worden in dit project ingezet als samenhangend systeem voor agrotoerisme, ontwikkeling van duurzame recreatie en toerisme op het platteland.
De Waddenkust is een zone tussen de Waddenzeedijk en de kwelderwallen met terpen en wierden van Den Helder tot aan de Duitse grens. Deze verziltende zone bestaat grotendeels uit een (intensief) productielandschap van landbouw en veeteelt. Dit team schetst de kansen voor de transitie naar agrotoerisme: boerderijen met afwisselende regionale gewassen stellen hun erven open voor recreanten, waardoor ze hun verdienmodel verbreden. Een casestudy geeft inzage in nieuwe modellen voor korte en duurzame ketens en een betere balans tussen boer, bodem en bezoekers voor drie verschillende productielandschappen.
locatie Waddenkust
project Agrotoeristische infrastructuur aan de Waddenkust
team N0.0RDPEIL, RUG, Ilse van Zuilen tuin- en landschapsontwerp, Heilien Tonckens groenadvies, provincie Fryslân, provincie Noord-Holland, Stichting Sen
transitie Landbouw